ยินดีต้อนรับ Welcome

กลางดอน ปางดาว บริการทางการเงิน

ยินดีต้อนรับ

ขอนำเสนอตัวเลือกทางการเงินที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองประกันภัยเฉพาะบุคคล แผนกลยุทธ์ในการเพิ่มพูนทรัพย์สิน (Asset Accumulation) ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับทั้งชนชั้นกลาง ผู้มั่งคั่ง ตลอดจนธุรกิจและองค์กรต่างๆ

เราบริการให้คำแนะนำเพื่อเสนอแนะแนวทางให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

เรานำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินครบวงจรและ/หรือมุ่งเน้นไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่ลูกค้าต้องการโดยเฉพาะ

ให้บริการวิเคราะห์ความจำเป็นทางการเงินรอบด้าน โดยอาศัยเครือข่ายบุคลากรผู้มากประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดังต่อไปนี้

  • บริการให้คำปรึกษา
  • วิเคราะห์และวางโครงการเกษียณอายุ
  • การวางแผนมรดกเชิงกลยุทธ์
  • สวัสดิการพนักงานและการรักษาพนักงาน
  • แผนกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuation Strategies) และ
  • บริการทรัสต์

เราให้บริการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคุณในปัจจุบันเพื่อให้ความช่วยเหลือดังนี้

  • พิจารณาเป้าหมายและความกังวลด้านการเงิน
  • อธิบายให้เห็นภาพว่าทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และรับมือกับความกังวลต่างๆ
  • ค้นหาช่องโหว่ (หากมี) และนำเสนอวิธีแก้ไขเพื่อเติมเต็มช่องโหว่นั้น

และเราจะไม่เรียกเก็บค่าบริการในการให้คำปรึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

การเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปในชีวิตนั้น ไม่ได้เป็นเรื่อง่ายเสมอไป เราผสมผสานทั้งประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เราจึงสามารถช่วยให้คุณค้นหาเป้าหมายทางการเงินของตนเอง ช่วยในการวางแผนมรดกเชิงกลยุทธ์ และความจำเป็นในการทำประกันภัยคุ้มครอง ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวาระสำคัญของชีวิต เช่น การเกษียณอายุหรือเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือเพียงแค่มองหาความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันการสูญเสียรายได้จากการทุพพลภาพ (Disability Income Insurance) หรือ ความคุ้มครองดูแลระยะยาว (Long-term Care Insurance) เราให้คำมั่นสัญญาว่าคุณจะได้รับความใส่ใจ ได้รับข้อมูลในเชิงลึก และการดูแลอย่างเชี่ยวชาญในอีกระดับ เชิญติดต่อเราเพื่อปรึกษาวางแผนทางการเงินในอนาคต

เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างไร

เราใช้วิธีที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการตั้งคำถามต่างๆ รอบด้าน

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างตรงจุด เราจึงใช้ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะรับฟังและถามคำถามที่เหมาะสม เราทำความรู้จักกับลูกค้าและทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่สำคัญต่อลูกค้าอย่างแท้จริง เป้าหมายของเราคือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยเราจะใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขวิกฤตปัญหาทางการเงิน

การวิเคราะห์

ก่อนที่เราจะแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ นั้น เราจะตั้งคำถามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และเป้าหมายทางการของคุณอย่างชัดเจนก่อน จากนั้นเราจึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการลงทุน เพื่อค้นหาช่องโหว่ที่อาจมีอยู่

การแนะนำ

เราจะเสนอคำแนะนำต่างๆ เพื่อเติมเต็มช่องโหว่เหล่านั้นและสนับสนุนส่งเสริมแผนงานเดิมที่วางไว้อยู่แล้ว หรือสร้างแผนขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถรับมือกับเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การดำเนินการ

เราจะประสานงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่เห็นพ้องต้องกัน เพื่อช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นให้แก่คุณ

การพิจารณาทบทวน

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น เราจึงจะดำเนินงานร่วมกับคุณเพื่อทำการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเฝ้าติดตามแผนกลยุทธ์และความสามารถของตนเองในการทำให้บรรลุเป้าหมายได้

กลางดอน ปางดาว บริการทางการเงิน

Summit Star หมายถึงอะไร

Summit (จุดสูงสุด) คือจุดได้เปรียบ ซึ่งหมายถึง ตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีภัยใดที่กำลังคืบคลานเข้ามา และมีเส้นทางใดที่สามารถนำทางเราไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่เราใช้ Star (ดวงดาว) เป็นเครื่องนำทางว่าจะไปในทิศทางใด และดวงดาวถูกใช้เป็นเครื่องชี้นำทาง เพราะไม่ว่าเราจะเงยหน้ามองท้องฟ้าเมื่อใด ดวงดาวก็จะอยู่บนนั้นเสมอ

เมื่อนำ 2 คำนี้มารวมเข้าด้วยกัน จึงหมายความถึงวิธีการวางแผน 2 ขั้นตอนของเรา ได้แก่ การมองจากตำแหน่งที่ได้เปรียบ และนำเสนอแนวทางที่ชัดเจนและปราศจากอุปสรรค

เราร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งเน้น 2 ขั้นตอนนี้เสมอ ในเบื้องต้น เราจะอธิบายให้เห็นถึงความจำเป็นและความปรารถนาของลูกค้าในภาพรวมระดับกว้างหรือภาพรวมในเชิงกลยุทธ์ก่อน โดยมองสถานการณ์และอธิบายภาพจากมุมสูง อย่างไรก็ดี เมื่อถึงเวลาลงมือปฏิบัติและเฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจำเป็นต้องสร้างจุดอ้างอิงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานตลอดเส้นทาง เพื่อเฝ้าจับตา วัดผล และรายงานความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เราจึงกลับมายืนในจุดได้เปรียบเพื่อตรวจสอบสถานะของเรา

หากใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียว เราก็อาจหลงทางหรือเดินทางผิดได้โดยง่าย และการกู้คืนให้ฟื้นกลับมาดังเดิมนั้น ก็ต้องใช้เงินมหาศาล ดังนั้น เราจึงใช้วิธีการตรวจสอบและตรวจสอบซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาด

เชิญติดต่อเราเพื่อปรึกษาวางแผนทางการเงินในอนาคต

ขอบคุณ